Środowiskowego Domu Samopomocy „Dworek” z filią ulica Jacka Kuronia 16, Filii ulica Królowej Jadwigi 4

 
Środowiskowy Dom Samopomocy „Dworek” z filią ul. Jacka Kuronia 16, 10-166 Olsztyn, filia ul. Królowej Jadwigi 4, 10-132 Olsztynzobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie dostrony internetowej BIP Środowiskowy Dom Samopomocy „Dworek” z filią ul. Jacka Kuronia 16, 10-166 Olsztyn, filia ul. Królowej Jadwigi 4, 10-132 Olsztyn].

Data publikacji strony internetowej:2019-12-12. Data ostatniej istotnej aktualizacji:2021-03-24.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Wyłączenia:
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia:2020-03-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobami kontaktowymi sąKatarzyna Oleszczuk oraz Agnieszka Grzymkowska.  Kontaktować można się dzwoniąc na numer telefonu:

 - Katarzyna Oleszczuk telefon+48 797 968 395 ŚDS  przy ul. Królowej Jadwigi 4,

 - Agnieszka Grzymkowska telefon +48 797 968 472   ŚDS  przy ul. Jacka Kuronia 16,

  email:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.
Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowejRzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Środowiskowego Domu Samopomocy „Dworek” z filią 

1. Środowiskowy Dom Samopomocy „Dworek” z filią przy ulicy Jacka Kuronia 16 w OlsztynieSiedziba Środowiskowego Domu Samopomocy „Dworek” z filią mieści się w budynku wolnostojącym, trzykondygnacyjnym przy ul. Jacka Kuronia 16 w Olsztynie.
Do Środowiskowego Domu Samopomocy „Dworek” z filią można dojść pieszo od przystanków:
-linii 106 – przystanek przy ul. Bohaterów Monte Cassino (vis a vis PKP dworzec zachodni) – odległość – 800 m
-linii 101, 111,127 – przystanek Jezioro Długie, ul. Bałtycka – odległość– 1000 m.
Do budynku prowadzą dwa wejścia: główne oraz służbowe.
Zarówno przed wejściem głównym jak i służbowym do placówki w widocznym miejscu na ścianach zawieszone są tablice informacyjne, a na drzwiach znajdują się dzwonki w celu przywołania pracownika.
Nad drzwiami wejścia służbowego do budynku znajduje się zadaszenie chroniące przed opadami.
Przechodzenie przez obszary kontroli-nie dotyczy.
Podmiot zapewnia w tym budynku częściowo wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie.
Dla osób ze szczególnymi potrzebami przeznaczone jest wejście główne, znajdujące się od szczytu budynku. Nie występują tutaj ograniczenia w postaci schodów i progów.
Przed wejściem znajduje się przestrzeń wolna od barier architektonicznych umożliwiająca swobodny dostęp do placówki.
W budynku wszystkie pomieszczenia za wyjątkiem pomieszczeń technicznych są dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami.
W budynku na każdym piętrze znajduje się dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami korytarz, dwie klatki schodowe zamykane drzwiami buforowymi, którymi można dostać się na poszczególne piętra. Zgodnie z zasadami PPOŻ wszystkie korytarze i klatki schodowe są oznaczone tablicami ewakuacyjnymi.
Budynek posiada windę, która umożliwia dostęp do każdego piętra oraz pomieszczeń udostępnionych do użytku publicznego.
W holu budynku znajduje się miejsce odpoczynku dla osób ze szczególnymi potrzebami.
Na każdym piętrze budynku znajdują się informacje na temat rozkładu pomieszczeń-plan przedstawiony jest w sposób wizualny.
Ciągi komunikacyjne są wolne od przeszkód w skrajni pionowej, częściowo wolne od przeszkód w skrajni poziomej.
Wejścia do wszystkich pomieszczeń, z których mogą skorzystać osoby ze szczególnymi potrzebami są dostosowane, pozbawione progów.
W pomieszczeniach znajduje się wyposażenie w kontrastowej kolorystyce. Meble w pomieszczeniach mają różną wysokość - istnieje możliwość podjechania wózkiem.
Na każdym z pięter dostępne są toalety oraz łazienki przystosowane do korzystania przez osoby ze szczególnymi potrzebami. Jest w nich odpowiednia przestrzeń manewrowa, do umywalki jest możliwość podjechania wózkiem, zamontowane są poręcze wspomagające oraz jest odpowiednio rozproszone światło.
Komunikacja i droga ewakuacji - w budynku znajdują się oznaczenia dróg ewakuacyjnych oraz awaryjne oświetlenie ewakuacyjne.
Oświetlenie w budynku jest równomierne, o właściwym natężeniu, nie powoduje powstawania ostrych i kontrastowych cieni, nie powoduje olśnienia - jest rozproszone.
W budynku znajduje się pokój cichej obsługi - miejsce wyciszenia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, spektrum autyzmu oraz problemami zdrowia psychicznego oraz dla osób ze szczególnymi potrzebami - pomieszczenie o niskim natężeniu hałasu, miejsce przyjazne sensorycznie.
Placówka ma opracowane Warunki i organizację ewakuacji oraz ustalony indywidualny plan ewakuacji.
Drzwi do pomieszczeń są oznaczone w sposób kontrastowy wobec przestrzeni, na której się znajdują.
Na drzwiach umieszczone są informacje graficzne (piktogramy).
Bezpośrednio przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe wyłożone kostką brukową.
Istnieje możliwość wejścia do budynku osoby z psem asystującym.
Placówka posiada samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. 

2.Środowiskowy Dom Samopomocy „Dworek” z filią- Filia przy ulicy Królowej Jadwigi 4  w Olsztynie
Do budynku ŚDS przy ul. Królowej Jadwigi 4 można dotrzeć autobusem komunikacji miejskiej, przystanek znajduje się w odległości ok 200 m.
Oznaczenie budynku na zewnątrz- przy wejściu głównym jest widoczne i czytelne.
W otoczeniu/dojściu do  budynku, nie ma barier i przeszkód terenowych, plac przed budynkiem oraz chodniki wyłożone są kostką brukową.
Bezpośrednio przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe  wyłożone kostką brukową, w tym dwa miejsca przynależą do placówki. Przy wejściu głównym do budynku znajduje się podjazd z wylewki betonowej.
Drzwi wejściowe do budynku są odpowiednie dla osób o szczególnych potrzebach. Na drzwiach zamontowany jest  dzwonek, służący do wezwania pracownika ŚDS. Dzwonek jest na wysokości dostępnej dla osób o szczególnych potrzebach.
Nad drzwiami wejściowymi do budynku znajduje się zadaszenie chroniące przed opadami. Przechodzenie przez obszary kontroli-nie dotyczy. Podmiot zapewnia w tym budynku wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie.  Obiekt jest wielokondygnacyjny,  dostępność do wszystkich kondygnacji jest zapewniona za pomocą schodołazu- urządzenia wspomagającego poruszanie i przemieszczanie się  pomiędzy poziomami oraz dostęp do wszystkich pomieszczeń udostępnionych do użytku publicznego. Ciągi komunikacyjne są wolne od przeszkód w skrajni pionowej i poziomej.
W pomieszczeniach znajduje się wyposażenie w kontrastowej kolorystyce. Meble w pomieszczeniach mają różną wysokość- istnieje możliwość podjechania wózkiem. Powierzchnia podłóg jest równa, antypoślizgowa, w niektórych pomieszczeniach pokryta wykładziną o krótkim włosiu, przymocowaną do posadzki. Wewnątrz budynku, przy wejściu głównym znajdują się informacje na temat rozkładu pomieszczeń-plan przestawiony jest w sposób wizualny.
Tablice informacyjne  zamontowane są na zróżnicowanej wysokości.
Toalety na parterze są przystosowane do korzystania przez osoby o szczególnych potrzebach.
Jest w nich duża przestrzeń manewrowa, jest możliwość podjazdu do umywalki, w toalecie zamontowany jest pochwyt ułatwiający siadanie i wstawanie. Komunikacja i droga ewakuacji- w budynku znajdują się oznaczenia wyjść ewakuacyjnych oraz oznaczenia w formie strzałek kierujących do wyjścia. Kondygnacje są oznaczone numerami w widocznym miejscu.
Oświetlenie w budynku jest równomierne, o właściwym natężeniu, nie powoduje powstawania ostrych i kontrastowych cieni, nie powoduje olśnienia-jest rozproszone.
W budynku znajduje się pokój cichej obsługi/ miejsce wyciszenia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, spektrum autyzmu oraz problemami zdrowia psychicznego- pomieszczenie o niskim natężeniu hałasu, miejsce przyjazne sensorycznie.
Placówka ma wyznaczone miejsce do odpoczynku w holu wejściowym (krzesło i stolik).
Placówka ma opracowane Warunki i organizację ewakuacji oraz ustalony indywidualny plan ewakuacji.
Drzwi do pomieszczeń są oznaczone w sposób kontrastowy wobec przestrzeni, na której się znajdują; na drzwiach umieszczone są  informacje graficzne (piktogramy).
Do budynku i wyznaczonych pomieszczeń można wejść z psem asystującym.

Dostępność cyfrowa

Placówka posiada na stronie dane teleadresowe.
Strona internetowa jest stworzona według standardu WCAG 2.1.  Strona posiada czytelną nawigację-menu zakładek (nawigacja strony zgodna ze standardami WCAG).
Deklaracja dostępności jest dostępna na stronie internetowej placówki. Na stronie internetowej dostępne są dokumenty rejestrowe. Strona internetowa może być odczytywana za pomocą czytników ekranu. 

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Strona posiada funkcje ułatwiające odczyt dla osób słabowidzących i niedowidzących- możliwość powiększenia czcionki oraz ustawienia kontrastu.
Placówka zapewnia możliwość zamówienia tłumacza języka migowego.
Placówka posiada możliwość kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, kontaktu za pomocą poczty elektronicznej,  ma także możliwość przesyłania wiadomości tekstowych - w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS, oraz za pomocą komunikatora internetowego- aplikacji WhatsApp, którą można pobrać ze strony: https://www.whatsapp.com/ Dzięki kontaktowi poprzez tę aplikację podmiot ma także możliwość komunikacji audiowizualnej. Placówka może zapewnić dostęp do awaryjnych ochronników słuchu-zatyczki do uszu łagodzące problem głośności/natężenia dźwięku (np. dla osób ze spektrum autyzmu).
Pracownicy posiadają przeszkolenie z zakresu treningu umiejętności komunikacyjnych z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się.
Informacja o zakresie działalności podmiotu zawarta ma stronie internetowej w postaci pliku elektronicznego zawiera tekst odczytywalny maszynowo.
Podmiot zapewnia na stronie internetowej informacje o zakresie swojej działalności w postaci tekstu łatwego do czytania i zrozumienia (ETR).

Informacje dotyczące obsługi osób z niepełnosprawnościami.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 30 marzec 2020 13:44 Super User
Artykuł został zmieniony. środa, 24 marzec 2021 09:35 Beata Wysocka
Artykuł został zmieniony. środa, 24 marzec 2021 09:52 Beata Wysocka
Artykuł został zmieniony. środa, 24 marzec 2021 10:58 Beata Wysocka
Artykuł został zmieniony. czwartek, 25 marzec 2021 06:36 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 25 marzec 2021 06:57 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 25 marzec 2021 06:59 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 25 marzec 2021 08:25 Beata Wysocka
Artykuł został zmieniony. czwartek, 25 marzec 2021 08:29 Beata Wysocka
Artykuł został zmieniony. piątek, 26 marzec 2021 11:16 Beata Wysocka
Artykuł został zmieniony. piątek, 26 marzec 2021 11:17 Beata Wysocka
Artykuł został zmieniony. piątek, 26 marzec 2021 11:25 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 26 marzec 2021 11:28 Super User
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 29 marzec 2021 09:49 Beata Wysocka
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 29 marzec 2021 09:55 Beata Wysocka
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 29 marzec 2021 10:44 Beata Wysocka
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 29 marzec 2021 10:48 Beata Wysocka
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 29 marzec 2021 10:55 Beata Wysocka
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 29 marzec 2021 10:56 Beata Wysocka
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 29 marzec 2021 11:04 Beata Wysocka
Artykuł został zmieniony. wtorek, 30 marzec 2021 09:21 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 30 marzec 2021 09:25 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 30 marzec 2021 09:31 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 30 marzec 2021 09:34 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 30 marzec 2021 09:39 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 30 marzec 2021 09:43 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 30 marzec 2021 09:45 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 30 marzec 2021 09:45 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 30 marzec 2021 09:49 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 30 marzec 2021 10:15 Beata Wysocka
Artykuł został zmieniony. wtorek, 30 marzec 2021 10:17 Beata Wysocka
Artykuł został zmieniony. wtorek, 30 marzec 2021 10:32 Beata Wysocka
Artykuł został zmieniony. piątek, 21 styczeń 2022 12:28 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 21 styczeń 2022 12:29 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 21 styczeń 2022 12:29 Super User