PLAN DZIAŁANIA

ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY „DWOREK” Z FILIĄ W OLSZTYNIE

NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIANIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2021-2024

Zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

 

Nazwa podmiotu:

Placówki:

Środowiskowy Dom Samopomocy „Dworek” – z Filią, ul. Jacka Kuronia 16 w Olsztynie;

Środowiskowy Dom Samopomocy „Dworek” z Filią- Filia, ul. Królowej Jadwigi 4 w Olsztynie;

 

 

Lp.

 

Zakres działania

Realizujący zadania wynikające z Ustawy

 

Sposób realizacji

 

Terminy

realizacji

1.

Sporządzenie Planu Działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (dalej Plan Działania).

Koordynatorzy

Opracowanie Planu Działania oraz przekazanie go do zatwierdzenia Dyrektorowi ŚDS „Dworek” z Filią.

 

Pierwszy kwartał 2021

Redaktor Strony BIP

Zamieszczenie Planu Działania na stronie internetowej bip-sdsdworek.olsztyn.eu.

 

2.

Szkolenia dotyczące zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami dla członków  zespołu oraz pozostałych pracowników ośrodka.

Dyrektor ŚDS „Dworek” z Filią

+ Koordynatorzy

Zapewnienie członkom zespołu możliwości szkoleń z zakresu realizacji zadań wynikających z Ustawy.

W całym okresie działania- w miarę dostępności szkoleniowej.

3.

Dokonanie analizy obecnego stanu obiektów pod względem dostosowania ich architektury do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami oraz opracowanie harmonogramu działań na podstawie sporządzonej samooceny.

Koordynatorzy

+zespół

           Przeprowadzenie analizy obecnego stanu obiektów pod kątem dostosowania ich architektury do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

          Przegląd deklaracji dostępności ze wskazaniem na wymagania w wymiarze architektonicznym wynikające z Ustawy.

          Przedstawienie harmonogramu dostosowania architektonicznego obiektów dla osób ze szczególnymi potrzebami.

          Zatwierdzenie harmonogramu działań dotyczącego przystosowania obiektów do wymogów w zakresie dostępności architektonicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami.

 

Pierwszy kwartał 2021 roku

4.

Dokonanie analizy dostępności w zakresie informacyjno-komunikacyjnym do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami oraz opracowanie harmonogramu działań na podstawie sporządzonej samooceny.

Koordynatorzy

+zespół

          Dokonanie analizy obecnego stanu placówek pod kątem ich dostosowania w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami.

         Przegląd deklaracji dostępności ze wskazaniem na wymagania w wymiarze informacyjno-komunikacyjnym wynikające z Ustawy.

         Przedstawienie harmonogramu działań dostosowania informacyjno-komunikacyjnego placówek dla osób ze szczególnymi potrzebami.

        Zatwierdzenie harmonogramu działań dotyczącego przystosowania placówek do wymogów w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami.

 

Pierwszy kwartał 2021 roku.

5.

Dokonanie analizy dostępności w zakresie cyfrowym do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami oraz opracowanie harmonogramu działań na podstawie sporządzonej samooceny.

Koordynatorzy

+zespół

         Dokonanie analizy w zakresie dostępności cyfrowej.

        Przegląd deklaracji dostępności ze wskazaniem na wymagania w wymiarze cyfrowym wynikające z Ustawy.

         Stałe udoskonalanie strony internetowej i dopasowywanie jej do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami zgodnie z Ustawą o dostępności cyfrowej.

 

Pierwszy kwartał 2021 roku 

 

Realizacja w całym okresie działania/ na bieżąco.

6.

Dokonanie analizy w zakresie dostępności alternatywnej w przypadku braku możliwości zapewnienia innych wynikających z Ustawy form zapewniania dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Koordynatorzy

+zespół

Określenie zasad dostępu alternatywnego, monitoring przypadków zapewniania dostępu alternatywnego.

Pierwszy kwartał 2021 roku.

7.

Sporządzenie raportu o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Koordynatorzy

         Przygotowanie danych zbiorczych do raportu w zakresie realizacji Ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z uwzględnieniem uwag odnoszących się do istniejących przeszkód.

         Przekazanie sporządzonego raportu do zatwierdzenia Dyrektorowi ŚDS „Dworek” z Filią.

         Przekazanie sporządzonego raportu Wojewodzie Warmińsko- Mazurskiemu.

 

Pierwszy kwartał 2021 roku

Redaktor Strony BIP

 

Publikacja raportu na stronie internetowej BIP.

 

8.

Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez placówki oraz utrzymywanie dostępności w zakresie architektonicznym , cyfrowym, informacyjno-komunikacyjnym;

 

Koordynatorzy

 

Podejmowanie działań w celu zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami wynikających z Ustawy.

Realizacja w całym okresie działania/ na bieżąco.

9.

 

Realizacja przyjętego Planu działania dotyczącego przystosowania placówek do wymogów w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Koordynatorzy

+zespół

         Zapoznanie pracowników z przyjętym Planem działania oraz harmonogramem dotyczącym przystosowania placówek do wymogów w zakresie  dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami.

         Wdrożenie i monitorowanie przyjętego Planu działania oraz  harmonogramu działań na rzecz poprawy zapewniania dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Realizacja w całym okresie działania/ na bieżąco.

 

Data sporządzenia: 26.02.2021

Dokument opracowany przez Koordynatorów dostępności:

Katarzyna Oleszczuk 

Agnieszka Grzymkowska

                                                                                                                                                                                                                                                              Zatwierdził:

                                                                                                                                                                                                                        Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy "Dworek" z filią

                                                                                                                                                                                                                                                      Anna Cymler-Lewandowska

  

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 24 marzec 2021 09:43 Beata Wysocka
Artykuł został zmieniony. czwartek, 25 marzec 2021 08:45 Beata Wysocka
Artykuł został zmieniony. czwartek, 25 marzec 2021 08:49 Beata Wysocka
Artykuł został zmieniony. czwartek, 25 marzec 2021 08:51 Beata Wysocka
Artykuł został zmieniony. czwartek, 25 marzec 2021 09:14 Beata Wysocka
Artykuł został zmieniony. czwartek, 25 marzec 2021 09:16 Beata Wysocka