1.Środowiskowy Dom Samopomocy „Dworek” z filią znajduje się przy ul. Jacka Kuronia 16 w Olsztynie w pobliżu Osiedla Leśnego.

 

Na ilustracji jest budynek w ramce(Na ilustracji jest budynek w ramce)

 

Ośrodek czynny jest w godzinach 6.30-16.00

Na ilustracji jest napis i cyfry w ramce

(Na ilustracji jest napis i cyfry w ramce)

 

Do Środowiskowego Domu Samopomocy „Dworek” z filią można dojść pieszo od przystanków:
-linii 106 – przystanek przy ul. Bohaterów Monte Cassino (vis a vis PKP dworzec zachodni) – odległość – 800 m,
-linii 101, 111,127 – przystanek Jezioro Długie, ul. Bałtycka – odległość–1000 m.

Na ilustracji jest autobus w ramce

(Na ilustracji jest autobus w ramce)

W tym miejscu pomagamy osobom z zaburzeniami psychicznymi
oraz z chorobą Alzheimera i otępieniem.

W naszym Domu nauczysz się rzeczy potrzebnych w codziennym życiu.
Dowiesz się jak: gotować, malować, dbać o zdrowie, posłuchasz muzyki, aktywnie spędzisz czas i poćwiczysz. Poznasz innych ludzi.

Na ilustracji są symbole w ramce

(Na ilustracji są symbole w ramce)

Często chodzimy na spacery do pobliskiego lasu, nad jezioro lub do parku.

Na ilustracji są trzy drzewa i postać w ramce

(Na ilustracji są trzy drzewa i postać w ramce)

Oglądamy również wystawy artystyczne. Czasami bywamy w teatrze.

Jeżeli masz problem, postaramy się pomóc go rozwiązać.

Posiadamy samochód, którym możemy Cię dowieźć do Ośrodka.

Na ilustracji jest samochód w ramce

(Na ilustracji jest samochód w ramce)

Możesz do nas zadzwonić wtedy dowiesz się więcej
Dyrektor 797 968 377
Kierownik filii 797 968 395
Pracownik socjalny 797 968 472

Na ilustracji jest telefon w ramce

(Na ilustracji jest telefon w ramce)

 

Budynek jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Przed wejściem do budynku są miejsca parkingowe.

Drzwi i korytarze w budynku umożliwiają przemieszczanie się osobom na wózkach.

Na drzwiach umieszczone są symbole. Pokazują jak dojść do pomieszczeń, w których odbywają się różne zajęcia.


Na ilustracji jest znak osoby na wózku inwalidzkim

(Na ilustracji jest znak osoby na wózku inwalidzkim)

 

Zapraszamy serdecznie!!!

 

 

2. Środowiskowy Dom Samopomocy „Dworek” Filia, w skrócie Dworek znajduje się w okolicy Dworca Zachodniego w Olsztynie. Dworek mieści się przy ulicy Królowej Jadwigi 4.

Na ilustracji jest budynek w ramce

(Na ilustracji jest budynek w ramce)

Do Dworku możesz dojechać autobusami komunikacji miejskiej 101, 107, 111, 127. Przystanek znajduje się około 200 metrów od Dworku.

Na ilustracji jest autobus w ramce

(Na ilustracji jest autobus w ramce)

Kierownikiem Dworku jest Pani Ewa Girulska- Stypik. W Dworku pracuje również psycholog, terapeuci oraz opiekun.
Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.15 do 15.15.

Na ilustracji jest napis i cyfry w ramce

(Na ilustracji jest napis i cyfry w ramce)

Czym zajmuje się Dworek?
Dworek jest miejscem pobytu dziennego. Przebywają tu osoby z zaburzeniami psychicznymi. W Dworku panuje przyjazna atmosfera. W Dworku możesz rozwijać swoje zainteresowania. Zdobędziesz tu nowe umiejętności.

Na ilustracji jest uśmiechnięta mina w ramce

(Na ilustracji jest uśmiechnięta mina w ramce)

W Dworku prowadzone są różne zajęcia:
•Kulinarne czyli wspólne gotowanie
•Plastyczne
•Komputerowe
•Techniczne czyli nauka drobnych napraw
•Rękodzieła czyli ręcznego robienia na przykład ozdób
•Usprawniania ruchowego czyli ćwiczenia i gimnastyka
•Zajęci teatralne
•Relaksacja czyli uspokojenie
•Biblioterapia czyli czytanie
•Muzykoterapia czyli ćwiczenia przy muzyce
•Trening pamięciowy czyli ćwiczenie zapamiętywania

Na ilustracji jest widelec, paleta z pędzlem, komputer, młotek, nożyczki, nici i igła, ćwicząca postać, maski i scena teatralna , leżąca osoba, postać z książką, nuta, głowa człowieka z mózgiem. Obrazki są umieszczone w ramce

(Na ilustracji jest widelec, paleta z pędzlem, komputer, młotek, nożyczki, nici i igła, ćwicząca postać, maski i scena teatralna , leżąca osoba, postać z książką, nuta, głowa człowieka z mózgiem. Obrazki są umieszczone w ramce)

 

Udział w zajęciach sprzyja poprawie zdrowia i samopoczucia. Pomożemy Ci rozwiązywać problemy, z którymi się spotykasz. W Dworku skorzystasz z porad psychologa.Na ilustracji jest uścisk dłoni w ramce

(Na ilustracji jest uścisk dłoni w ramce)

 

Organizujemy wspólne wycieczki, wyjścia do kina i teatru, na wystawy. Wychodzimy na spacery.

Na ilustracji jest ławka i drzewo

(Na ilustracji jest ławka i drzewo)

 

Budynek Dworku jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Przed wejściem do budynku są miejsca parkingowe.
Drzwi w budynku i korytarze są odpowiednio szerokie dla osób na wózkach. Na korytarzu i drzwiach są piktogramy czyli specjalne obrazki. Pokazują jak dojść do pomieszczeń, w których odbywają się różne zajęcia.

Na ilustracji jest znak osoby na wózku inwalidzkim

(Na ilustracji jest znak osoby na wózku inwalidzkim)

Olsztyn, dn. 29.03.2021 r.

DYREKTOR

ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY „DWOREK” Z FILIĄ

OGŁASZA NABÓR NR 3/2021

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

SAMODZIELNY REFERENT w wymiarze 1/2 etatu

Wymagania niezbędne

 

 1. Do konkursu może przystąpić osoba która spełnia niżej określone warunki:
 2. jest obywatelem polskim;
 3. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 • posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku tj.:
 1. wykształcenie średnie oraz co najmniej roczne doświadczenie na stanowisku wykonującym zadania z zakresu kadr lub wykształcenie wyższe z zakresu administracji, zarządzania lub ekonomii oraz jednocześnie spełnia poniższe wymagania:
 2. wykształcenie średnie i 4 lata stażu pracy lub wykształcenie wyższe i 2 lata stażu pracy
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 1. Znajomość przepisów prawa, a w szczególności:
 • Kodeks Pracy,
 • ustawa o pracownikach samorządowych,
 • ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
 • ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby
  i macierzyństwa,
 • ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej,
 • ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • Kodeks postępowania administracyjnego,
 • przepisy wykonawcze do w/w ustaw,
 • rozporządzenie o środowiskowych domach samopomocy.

 Wymagania dodatkowe 

 1. znajomość programu PŁATNIK,
 2. biegła znajomość komputera w zakresie Microsoft Office w zakresie Word, Excel,
 3. komunikatywność, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość,

Zakres zadań:

 1. zapewnienie obsługi sekretarsko-biurowej ŚDS,
 2. rejestrowanie pism wychodzących i przychodzących w systemie MDOK,
 3. rejestrowanie i prowadzenie zbioru zarządzeń Dyrektora ŚDS,
 4. prowadzenie spraw związanych z załatwianiem skarg i wniosków wpływających do ŚDS,
 5. prowadzenie spraw kadrowych pracowników ŚDS,
 6. prowadzenie ewidencji podróży służbowych pracowników ŚDS
 7. ewidencja i rozliczanie czasu pracy pracowników ŚDS,
 8. sporządzanie sprawozdań z zakresu zatrudnienia, czasu pracy m.in do GUS,
 9. realizacja spraw związanych ze szkoleniami i kształceniem pracowników ŚDS,
 10. prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem zakładowym funduszem świadczeń socjalnych,
 11. nadzór nad funkcjonowaniem Biuletynu Informacji Publicznej,
 12. prowadzenie archiwum ŚDS,
 13. opis merytoryczny dokumentów księgowych (wydatkowych),
 14. wprowadzanie faktur wpływających do ŚDS do systemu KSAT.

Wymagane dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte naborem,
 2. list motywacyjny,
 3. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik do ogłoszenia),
 4. życiorys zawodowy – curriculum vitae,
 5. dokumenty stwierdzające posiadane kwalifikacje,
 6. kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu,
 7. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 8. zaświadczenie/oświadczenia o stanie zdrowia umożliwiające wykonywanie pracy
  na danym stanowisku,
 9. oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu rekrutacji,
 10. zaświadczenie/oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne lub oświadczenie kandydata o niekaralności,
 11. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Informacje o warunkach pracy

 1. Praca w wymiarze 1/2 etatu.
 2. Praca administracyjno-biurowa, przy komputerze.
 3. Praca w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy „Dworek” z filią przy ul. Jacka Kuronia 16, 10-166 Olsztyn.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Środowiskowym Domu Samopomocy „Dworek” z filią w Olsztynie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%. 

Pozostałe informacje

Wymagane dokumenty należy składać osobiście (można składać pocztą, liczy się data stempla pocztowego) w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Jacka Kuronia 16,
10-166 Olsztyn w zamkniętej kopercie z napisem „NABÓR  NA STANOWISKO  URZĘDNICZE: ”SAMODZIELNY REFERENT” w terminie do 12.04.2021 r. Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie lub w inny sposób niż określone w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane i podlegają zniszczeniu.

Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią  informację publiczną 
w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym, określonymi
w ogłoszeniu o naborze.

Informacja o wyniku naboru upowszechniona zostanie po przeprowadzonym naborze
w Biuletynie Informacji Publicznej Środowiskowego Domu Samopomocy „Dworek” z filią
 i na tablicy informacyjnej w ŚDS „Dworek” z filią, 10-166 Olsztyn ul. Jacka Kuronia 16.

Dokumenty złożone w aplikacji nie są zwracane. Oferty osób niezatrudnionych zostają zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru.

Oświadczenia list motywacyjny, życiorys/cv, kwestionariusz osobowy muszą być podpisane własnoręcznie.

Jeżeli w  czasie naboru wystąpią przyczyny niemożliwe do przewidzenia  na etapie ogłoszenia lub po ogłoszeniu, nabór może zostać unieważniony.

Uwaga: 

1. W toku naboru komisja wyłoni nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów, spełniających
w największym stopniu wymagania niezbędne oraz wymagania dodatkowe, spośród których wybierze najlepszego kandydata,

2. O zakwalifikowaniu do II etapu naboru – (rozmowa kwalifikacyjna), kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

                                                                                               DYREKTOR

                                                                                   Anna Cymler-Lewandowska

Olsztyn, 29.03.2021 r.

Olsztyn, dn. 29.03.2021 r.

DYREKTOR

ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY „DWOREK” Z FILIĄ

OGŁASZA NABÓR NR 3/2021

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

SAMODZIELNY REFERENT w wymiarze 1/2 etatu

Wymagania niezbędne

 

 1. Do konkursu może przystąpić osoba która spełnia niżej określone warunki:
 2. jest obywatelem polskim;
 3. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 • posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku tj.:
 1. wykształcenie średnie oraz co najmniej roczne doświadczenie na stanowisku wykonującym zadania z zakresu kadr lub wykształcenie wyższe z zakresu administracji, zarządzania lub ekonomii oraz jednocześnie spełnia poniższe wymagania:
 2. wykształcenie średnie i 4 lata stażu pracy lub wykształcenie wyższe i 2 lata stażu pracy
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 1. Znajomość przepisów prawa, a w szczególności:
 • Kodeks Pracy,
 • ustawa o pracownikach samorządowych,
 • ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
 • ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby
  i macierzyństwa,
 • ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej,
 • ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • Kodeks postępowania administracyjnego,
 • przepisy wykonawcze do w/w ustaw,
 • rozporządzenie o środowiskowych domach samopomocy.

 Wymagania dodatkowe 

 1. znajomość programu PŁATNIK,
 2. biegła znajomość komputera w zakresie Microsoft Office w zakresie Word, Excel,
 3. komunikatywność, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość,

Zakres zadań:

 1. zapewnienie obsługi sekretarsko-biurowej ŚDS,
 2. rejestrowanie pism wychodzących i przychodzących w systemie MDOK,
 3. rejestrowanie i prowadzenie zbioru zarządzeń Dyrektora ŚDS,
 4. prowadzenie spraw związanych z załatwianiem skarg i wniosków wpływających do ŚDS,
 5. prowadzenie spraw kadrowych pracowników ŚDS,
 6. prowadzenie ewidencji podróży służbowych pracowników ŚDS
 7. ewidencja i rozliczanie czasu pracy pracowników ŚDS,
 8. sporządzanie sprawozdań z zakresu zatrudnienia, czasu pracy m.in do GUS,
 9. realizacja spraw związanych ze szkoleniami i kształceniem pracowników ŚDS,
 10. prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem zakładowym funduszem świadczeń socjalnych,
 11. nadzór nad funkcjonowaniem Biuletynu Informacji Publicznej,
 12. prowadzenie archiwum ŚDS,
 13. opis merytoryczny dokumentów księgowych (wydatkowych),
 14. wprowadzanie faktur wpływających do ŚDS do systemu KSAT.

Wymagane dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte naborem,
 2. list motywacyjny,
 3. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik do ogłoszenia),
 4. życiorys zawodowy – curriculum vitae,
 5. dokumenty stwierdzające posiadane kwalifikacje,
 6. kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu,
 7. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 8. zaświadczenie/oświadczenia o stanie zdrowia umożliwiające wykonywanie pracy
  na danym stanowisku,
 9. oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu rekrutacji,
 10. zaświadczenie/oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne lub oświadczenie kandydata o niekaralności,
 11. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Informacje o warunkach pracy

 1. Praca w wymiarze 1/2 etatu.
 2. Praca administracyjno-biurowa, przy komputerze.
 3. Praca w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy „Dworek” z filią przy ul. Jacka Kuronia 16, 10-166 Olsztyn.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Środowiskowym Domu Samopomocy „Dworek” z filią w Olsztynie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%. 

Pozostałe informacje

Wymagane dokumenty należy składać osobiście (można składać pocztą, liczy się data stempla pocztowego) w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Jacka Kuronia 16,
10-166 Olsztyn w zamkniętej kopercie z napisem „NABÓR  NA STANOWISKO  URZĘDNICZE: ”SAMODZIELNY REFERENT” w terminie do 12.04.2021 r. Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie lub w inny sposób niż określone w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane i podlegają zniszczeniu.

Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią  informację publiczną 
w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym, określonymi
w ogłoszeniu o naborze.

Informacja o wyniku naboru upowszechniona zostanie po przeprowadzonym naborze
w Biuletynie Informacji Publicznej Środowiskowego Domu Samopomocy „Dworek” z filią
 i na tablicy informacyjnej w ŚDS „Dworek” z filią, 10-166 Olsztyn ul. Jacka Kuronia 16.

Dokumenty złożone w aplikacji nie są zwracane. Oferty osób niezatrudnionych zostają zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru.

Oświadczenia list motywacyjny, życiorys/cv, kwestionariusz osobowy muszą być podpisane własnoręcznie.

Jeżeli w  czasie naboru wystąpią przyczyny niemożliwe do przewidzenia  na etapie ogłoszenia lub po ogłoszeniu, nabór może zostać unieważniony.

Uwaga: 

1. W toku naboru komisja wyłoni nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów, spełniających
w największym stopniu wymagania niezbędne oraz wymagania dodatkowe, spośród których wybierze najlepszego kandydata,

2. O zakwalifikowaniu do II etapu naboru – (rozmowa kwalifikacyjna), kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

                                                                                               DYREKTOR

                                                                                   Anna Cymler-Lewandowska

Olsztyn, 29.03.2021 r.

1. Wymagane dokumenty:
- wniosek/ podanie o skierowanie do placówki,
- zaświadczenie lekarza psychiatry/neurologa,
- zaświadczenie lekarza rodzinnego,
- zaświadczenie o dochodach,
- wywiad środowiskowy dla osób mieszkających w Olsztynie, przeprowadzany jest u osoby zainteresowanej przez pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej- Zespół Usług Instytucjonalnych w Olsztynie,
- wywiad środowiskowy dla osób mieszkających poza Olsztynem przeprowadzany jest u osoby zainteresowanej przez pracownika socjalnego, właściwego dla miejsca zamieszkania Ośrodka Pomocy Społecznej.

2. Miejsce złożenia dokumentów:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Dział Pomocy Instytucjonalnej/
Zespół Usług Instytucjonalnych
ul. Wańkowicza 5, 10-684 Olsztyn
Tel. 89 544 11 40

W załącznikach dostępne są dokumenty do pobrania- 

zaświadczenie lekarz rodzinny

zaświadczenie lekarz psychiatra/neurolog  

Środowiskowy Dom Samopomocy „Dworek” z filią posiada dwie lokalizacje:
Siedziba główna przy ulicy Jacka Kuronia 16 w Olsztynie dla 60 uczestników oraz filia przy ulicy Królowej Jadwigi 4 w Olsztynie dla 45 uczestników.

ŚDS „Dworek” z Filią ul. Jacka Kuronia 16-

Ośrodek wsparcia przy ulicy Jacka Kuronia 16 powstał w odpowiedzi na potrzeby Seniorów i ich Rodzin, mieszkańców Olsztyna i okolic, którzy potrzebują wsparcia, pragną towarzystwa, zainteresowania oraz aktywnego spędzania swego wolnego czasu. Seniorzy, uczestnicząc w zajęciach oraz treningach specjalistycznych, spotkaniach towarzyskich i integracyjnych, wyjściach do placówek kulturalnych, spacerach aktywizują się. Poprzez aktywną komunikację podtrzymują posiadane kompetencje językowe i funkcje poznawcze. Pobyt w naszym ośrodku, dzięki przyjaznej atmosferze, ciepłemu, domowemu klimatowi, zrozumieniu potrzeb staje się dla uczestników bezpieczną przystanią, miejscem odpoczynku, zabawy a zarazem okazją do spotkań, rozmów, wymiany myśli i wspomnień. Placówka oferuje wsparcie w postaci dziennego pobytu dla osób wykazujących inne, przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, ze szczególnym uwzględnieniem osób z chorobą Alzheimera i otępieniem. Podczas pobytu w Naszym Ośrodku zapewniamy opiekę wykwalifikowanego, profesjonalnego, zespołu wspierająco-aktywizującego: terapeutów, opiekunów, fizjoterapeuty, psychologa oraz pracownika socjalnego. Zespół terapeutyczny nieustannie i systematycznie podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w licznych szkoleniach, zapoznawanie się z nowatorskimi formami pracy oraz wymianę wiedzy, spostrzeżeń i doświadczeń. Współpracujemy również z rodzinami uczestników. W ramach postępowania wspierająco-aktywizującego realizujemy:
- treningi pamięciowe, polegające na przypominaniu, powtarzaniu, ćwiczeniu spostrzegawczości, uwagi i koncentracji,
- edukację prozdrowotną, realizowaną poprzez przypominanie o podstawowych zasadach higieny, propagowaniu zdrowego stylu życia, właściwej diecie itp.
- usprawnianie ruchowe, umożliwiające uczestnikom udział w prostych ćwiczeniach usprawniających motorykę małą i dużą, ćwiczeniach wydolnościowych oraz koordynacji słuchowo-ruchowej,
- wsparcie opiekuńcze - pomoc w podstawowych czynnościach życia codziennego,
- wsparcie psychologiczne realizowane między innymi poprzez terapię
kognitywną – wspomnieniową,
- muzykoterapię realizowaną poprzez wspólne śpiewanie, granie na instrumentach, słuchanie muzyki,
- spotkania integracyjne, które odbywają się zarówno w placówce jak i poza nią,
- spacery.
Realizując przynależne nam zadania kultywujemy wymianę międzypokoleniową, zapraszając do ośrodka dzieci i młodzież z zaprzyjaźnionych szkół i przedszkoli. Ośrodek wyposażony jest w profesjonalny sprzęt do usprawniania ruchowego, sprzęt pomocniczy dla seniorów i osób niepełnosprawnych. Pracownie terapeutyczne wyposażone są w nowoczesny sprzęt audiowizualny. Posiadamy również własny środek transportu, służący realizacji usługi transportowej naszych uczestników do i z ośrodka. Podczas pobytu w placówce zapewniamy ciepły, zbilansowany posiłek przygotowywany na sposób domowy. W budynku ŚDS „Dworek” z filią wszystkie pomieszczenia są dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami. Nasze oddziaływania realizowane są w oparciu o podejście holistyczne (całościowe),postrzegając człowieka jako jedność fizyczną, umysłową, intelektualną i emocjonalną. Prowadzone oddziaływania na różnych poziomach przynoszą wymierne efekty oraz przyczyniają się do podtrzymywania stanu psychofizycznego uczestników na poziomie adekwatnym do ich kondycji i funkcjonowania w życiu codziennym.


ŚDS „Dworek” z filią-Filia ul. Królowej Jadwigi 4-

Środowiskowy Dom Samopomocy „Dworek” z filią- Filia jest placówką pobytu dziennego przeznaczoną dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz  dla osób wykazujących inne, przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Bezpośrednim powodem powstania ŚDS była chęć stworzenia azylu, w którym osoby czułyby się bezpiecznie, a jednocześnie miejsca, w którym miałyby możliwość odbudowywania swoich umiejętności i możliwości. Istotą funkcjonowania ŚDS jest zasada pomocniczości. Uczestnicy dzięki współpracy z grupą podejmują nowe wyzwania, współpracując z terapeutami zyskują szansę przełamania własnych słabości czy lęków.
Funkcjonowanie ośrodka dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz dla osób wykazujących inne, przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, jest ukierunkowywane na nabywanie oraz podtrzymywanie różnorodnych umiejętności poprzez uczestniczenie w treningach i zajęciach z jednoczesnym oddziaływaniem terapeutycznym, poprzez wsparcie, aktywizację oraz motywację. Głównym celem ŚDS jest uzyskanie jak największego stopnia usamodzielnienia, w tym radzenie sobie w sferze życiowej, społecznej i rodzinnej. Powyższy cel jest realizowany poprzez stosowanie różnych form zajęć indywidualnych i grupowych, dostosowanych do potrzeb i oczekiwań oraz zmieniających się możliwości uczestnika.
Powyższy cel realizowany jest poprzez różne formy oddziaływań wspierająco-aktywizujących:
 - kulinarne- wspólne przygotowanie posiłków, planowanie zakupów i wydatków,
 - plastyczne- nauka wykonywania prac w różnych technikach plastycznych,
 - komputerowe- nauka obsługi komputera, możliwość skorzystania z internetu,
 - techniczne- nauka obsługi i wykorzystania elektronarzędzi, obróbki drewna, drobnych napraw domowych,
 - rękodzieła- nauka szycia na maszynie, szydełkowania, wyszywanie,
 - usprawnienia ruchowego.
Zapewniamy pomoc przy rozwiązywaniu problemów życia codziennego w ramach prowadzonego poradnictwa psychologicznego. Udział w treningach przygotowujących do samodzielnego życia, podjęcia pracy i samoobsługi, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych. Realizujemy zajęcia teatralne, muzykoterapię, choreoterapię, biblioterapię oraz trening pamięciowy, trening relaksacyjny. Organizujemy wspólne wycieczki i wyjazdy. Wyjścia do kina i teatru, wystawy, spacery.