Środowiskowego Domu Samopomocy „Dworek” z filią ulica Jacka Kuronia 16, Filii ulica Królowej Jadwigi 4

 
Środowiskowy Dom Samopomocy „Dworek” z filią ul. Jacka Kuronia 16, 10-166 Olsztyn, filia ul. Królowej Jadwigi 4, 10-132 Olsztynzobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie dostrony internetowej BIP Środowiskowy Dom Samopomocy „Dworek” z filią ul. Jacka Kuronia 16, 10-166 Olsztyn, filia ul. Królowej Jadwigi 4, 10-132 Olsztyn].

Data publikacji strony internetowej:2019-12-12. Data ostatniej istotnej aktualizacji:2021-03-24.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia:2020-03-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobami kontaktowymi sąKatarzyna Oleszczuk oraz Agnieszka Grzymkowska.  Kontaktować można się dzwoniąc na numer telefonu:

 - Katarzyna Oleszczuk telefon+48 797 968 395 ŚDS  przy ul. Królowej Jadwigi 4,

 - Agnieszka Grzymkowska telefon +48 797 968 472   ŚDS  przy ul. Jacka Kuronia 16,

  email:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.
Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowejRzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Środowiskowego Domu Samopomocy „Dworek” z filią 

1. Środowiskowy Dom Samopomocy „Dworek” z filią przy ulicy Jacka Kuronia 16 w OlsztynieSiedziba Środowiskowego Domu Samopomocy „Dworek” z filią mieści się w budynku wolnostojącym, trzykondygnacyjnym przy ul. Jacka Kuronia 16 w Olsztynie.
Do Środowiskowego Domu Samopomocy „Dworek” z filią można dojść pieszo od przystanków:
-linii 106 – przystanek przy ul. Bohaterów Monte Cassino (vis a vis PKP dworzec zachodni) – odległość – 800 m
-linii 101, 111,127 – przystanek Jezioro Długie, ul. Bałtycka – odległość– 1000 m.
Do budynku prowadzą dwa wejścia: główne oraz służbowe.
Zarówno przed wejściem głównym jak i służbowym do placówki w widocznym miejscu na ścianach zawieszone są tablice informacyjne, a na drzwiach znajdują się dzwonki w celu przywołania pracownika.
Nad drzwiami wejścia służbowego do budynku znajduje się zadaszenie chroniące przed opadami.
Przechodzenie przez obszary kontroli-nie dotyczy.
Podmiot zapewnia w tym budynku częściowo wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie.
Dla osób ze szczególnymi potrzebami przeznaczone jest wejście główne, znajdujące się od szczytu budynku. Nie występują tutaj ograniczenia w postaci schodów i progów.
Przed wejściem znajduje się przestrzeń wolna od barier architektonicznych umożliwiająca swobodny dostęp do placówki.
W budynku wszystkie pomieszczenia za wyjątkiem pomieszczeń technicznych są dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami.
W budynku na każdym piętrze znajduje się dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami korytarz, dwie klatki schodowe zamykane drzwiami buforowymi, którymi można dostać się na poszczególne piętra. Zgodnie z zasadami PPOŻ wszystkie korytarze i klatki schodowe są oznaczone tablicami ewakuacyjnymi.
Budynek posiada windę, która umożliwia dostęp do każdego piętra oraz pomieszczeń udostępnionych do użytku publicznego.
W holu budynku znajduje się miejsce odpoczynku dla osób ze szczególnymi potrzebami.
Na każdym piętrze budynku znajdują się informacje na temat rozkładu pomieszczeń-plan przedstawiony jest w sposób wizualny.
Ciągi komunikacyjne są wolne od przeszkód w skrajni pionowej, częściowo wolne od przeszkód w skrajni poziomej.
Wejścia do wszystkich pomieszczeń, z których mogą skorzystać osoby ze szczególnymi potrzebami są dostosowane, pozbawione progów.
W pomieszczeniach znajduje się wyposażenie w kontrastowej kolorystyce. Meble w pomieszczeniach mają różną wysokość - istnieje możliwość podjechania wózkiem.
Na każdym z pięter dostępne są toalety oraz łazienki przystosowane do korzystania przez osoby ze szczególnymi potrzebami. Jest w nich odpowiednia przestrzeń manewrowa, do umywalki jest możliwość podjechania wózkiem, zamontowane są poręcze wspomagające oraz jest odpowiednio rozproszone światło.
Komunikacja i droga ewakuacji - w budynku znajdują się oznaczenia dróg ewakuacyjnych oraz awaryjne oświetlenie ewakuacyjne.
Oświetlenie w budynku jest równomierne, o właściwym natężeniu, nie powoduje powstawania ostrych i kontrastowych cieni, nie powoduje olśnienia - jest rozproszone.
W budynku znajduje się pokój cichej obsługi - miejsce wyciszenia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, spektrum autyzmu oraz problemami zdrowia psychicznego oraz dla osób ze szczególnymi potrzebami - pomieszczenie o niskim natężeniu hałasu, miejsce przyjazne sensorycznie.
Placówka ma opracowane Warunki i organizację ewakuacji oraz ustalony indywidualny plan ewakuacji.
Drzwi do pomieszczeń są oznaczone w sposób kontrastowy wobec przestrzeni, na której się znajdują.
Na drzwiach umieszczone są informacje graficzne (piktogramy).
Bezpośrednio przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe wyłożone kostką brukową.
Istnieje możliwość wejścia do budynku osoby z psem asystującym.
Placówka posiada samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. 

2.Środowiskowy Dom Samopomocy „Dworek” z filią- Filia przy ulicy Królowej Jadwigi 4  w Olsztynie
Do budynku ŚDS przy ul. Królowej Jadwigi 4 można dotrzeć autobusem komunikacji miejskiej, przystanek znajduje się w odległości ok 200 m.
Oznaczenie budynku na zewnątrz- przy wejściu głównym jest widoczne i czytelne.
W otoczeniu/dojściu do  budynku, nie ma barier i przeszkód terenowych, plac przed budynkiem oraz chodniki wyłożone są kostką brukową.
Bezpośrednio przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe  wyłożone kostką brukową, w tym dwa miejsca przynależą do placówki. Przy wejściu głównym do budynku znajduje się podjazd z wylewki betonowej.
Drzwi wejściowe do budynku są odpowiednie dla osób o szczególnych potrzebach. Na drzwiach zamontowany jest  dzwonek, służący do wezwania pracownika ŚDS. Dzwonek jest na wysokości dostępnej dla osób o szczególnych potrzebach.
Nad drzwiami wejściowymi do budynku znajduje się zadaszenie chroniące przed opadami. Przechodzenie przez obszary kontroli-nie dotyczy. Podmiot zapewnia w tym budynku wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie.  Obiekt jest wielokondygnacyjny,  dostępność do wszystkich kondygnacji jest zapewniona za pomocą schodołazu- urządzenia wspomagającego poruszanie i przemieszczanie się  pomiędzy poziomami oraz dostęp do wszystkich pomieszczeń udostępnionych do użytku publicznego. Ciągi komunikacyjne są wolne od przeszkód w skrajni pionowej i poziomej.
W pomieszczeniach znajduje się wyposażenie w kontrastowej kolorystyce. Meble w pomieszczeniach mają różną wysokość- istnieje możliwość podjechania wózkiem. Powierzchnia podłóg jest równa, antypoślizgowa, w niektórych pomieszczeniach pokryta wykładziną o krótkim włosiu, przymocowaną do posadzki. Wewnątrz budynku, przy wejściu głównym znajdują się informacje na temat rozkładu pomieszczeń-plan przestawiony jest w sposób wizualny.
Tablice informacyjne  zamontowane są na zróżnicowanej wysokości.
Toalety na parterze są przystosowane do korzystania przez osoby o szczególnych potrzebach.
Jest w nich duża przestrzeń manewrowa, jest możliwość podjazdu do umywalki, w toalecie zamontowany jest pochwyt ułatwiający siadanie i wstawanie. Komunikacja i droga ewakuacji- w budynku znajdują się oznaczenia wyjść ewakuacyjnych oraz oznaczenia w formie strzałek kierujących do wyjścia. Kondygnacje są oznaczone numerami w widocznym miejscu.
Oświetlenie w budynku jest równomierne, o właściwym natężeniu, nie powoduje powstawania ostrych i kontrastowych cieni, nie powoduje olśnienia-jest rozproszone.
W budynku znajduje się pokój cichej obsługi/ miejsce wyciszenia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, spektrum autyzmu oraz problemami zdrowia psychicznego- pomieszczenie o niskim natężeniu hałasu, miejsce przyjazne sensorycznie.
Placówka ma wyznaczone miejsce do odpoczynku w holu wejściowym (krzesło i stolik).
Placówka ma opracowane Warunki i organizację ewakuacji oraz ustalony indywidualny plan ewakuacji.
Drzwi do pomieszczeń są oznaczone w sposób kontrastowy wobec przestrzeni, na której się znajdują; na drzwiach umieszczone są  informacje graficzne (piktogramy).
Do budynku i wyznaczonych pomieszczeń można wejść z psem asystującym.

Dostępność cyfrowa

Placówka posiada na stronie dane teleadresowe.
Strona internetowa jest stworzona według standardu WCAG 2.1.  Strona posiada czytelną nawigację-menu zakładek (nawigacja strony zgodna ze standardami WCAG).
Deklaracja dostępności jest dostępna na stronie internetowej placówki. Na stronie internetowej dostępne są dokumenty rejestrowe. Strona internetowa może być odczytywana za pomocą czytników ekranu. 

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Strona posiada funkcje ułatwiające odczyt dla osób słabowidzących i niedowidzących- możliwość powiększenia czcionki oraz ustawienia kontrastu.
Placówka zapewnia możliwość zamówienia tłumacza języka migowego.
Placówka posiada możliwość kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, kontaktu za pomocą poczty elektronicznej,  ma także możliwość przesyłania wiadomości tekstowych - w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS, oraz za pomocą komunikatora internetowego- aplikacji WhatsApp, którą można pobrać ze strony: https://www.whatsapp.com/ Dzięki kontaktowi poprzez tę aplikację podmiot ma także możliwość komunikacji audiowizualnej. Placówka może zapewnić dostęp do awaryjnych ochronników słuchu-zatyczki do uszu łagodzące problem głośności/natężenia dźwięku (np. dla osób ze spektrum autyzmu).
Pracownicy posiadają przeszkolenie z zakresu treningu umiejętności komunikacyjnych z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się.
Informacja o zakresie działalności podmiotu zawarta ma stronie internetowej w postaci pliku elektronicznego zawiera tekst odczytywalny maszynowo.
Podmiot zapewnia na stronie internetowej informacje o zakresie swojej działalności w postaci tekstu łatwego do czytania i zrozumienia (ETR).

Informacje dotyczące obsługi osób z niepełnosprawnościami.

PLAN DZIAŁANIA

ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY „DWOREK” Z FILIĄ W OLSZTYNIE

NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIANIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2021-2024

Zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

 

Nazwa podmiotu:

Placówki:

Środowiskowy Dom Samopomocy „Dworek” – z Filią, ul. Jacka Kuronia 16 w Olsztynie;

Środowiskowy Dom Samopomocy „Dworek” z Filią- Filia, ul. Królowej Jadwigi 4 w Olsztynie;

 

 

Lp.

 

Zakres działania

Realizujący zadania wynikające z Ustawy

 

Sposób realizacji

 

Terminy

realizacji

1.

Sporządzenie Planu Działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (dalej Plan Działania).

Koordynatorzy

Opracowanie Planu Działania oraz przekazanie go do zatwierdzenia Dyrektorowi ŚDS „Dworek” z Filią.

 

Pierwszy kwartał 2021

Redaktor Strony BIP

Zamieszczenie Planu Działania na stronie internetowej bip-sdsdworek.olsztyn.eu.

 

2.

Szkolenia dotyczące zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami dla członków  zespołu oraz pozostałych pracowników ośrodka.

Dyrektor ŚDS „Dworek” z Filią

+ Koordynatorzy

Zapewnienie członkom zespołu możliwości szkoleń z zakresu realizacji zadań wynikających z Ustawy.

W całym okresie działania- w miarę dostępności szkoleniowej.

3.

Dokonanie analizy obecnego stanu obiektów pod względem dostosowania ich architektury do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami oraz opracowanie harmonogramu działań na podstawie sporządzonej samooceny.

Koordynatorzy

+zespół

           Przeprowadzenie analizy obecnego stanu obiektów pod kątem dostosowania ich architektury do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

          Przegląd deklaracji dostępności ze wskazaniem na wymagania w wymiarze architektonicznym wynikające z Ustawy.

          Przedstawienie harmonogramu dostosowania architektonicznego obiektów dla osób ze szczególnymi potrzebami.

          Zatwierdzenie harmonogramu działań dotyczącego przystosowania obiektów do wymogów w zakresie dostępności architektonicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami.

 

Pierwszy kwartał 2021 roku

4.

Dokonanie analizy dostępności w zakresie informacyjno-komunikacyjnym do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami oraz opracowanie harmonogramu działań na podstawie sporządzonej samooceny.

Koordynatorzy

+zespół

          Dokonanie analizy obecnego stanu placówek pod kątem ich dostosowania w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami.

         Przegląd deklaracji dostępności ze wskazaniem na wymagania w wymiarze informacyjno-komunikacyjnym wynikające z Ustawy.

         Przedstawienie harmonogramu działań dostosowania informacyjno-komunikacyjnego placówek dla osób ze szczególnymi potrzebami.

        Zatwierdzenie harmonogramu działań dotyczącego przystosowania placówek do wymogów w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami.

 

Pierwszy kwartał 2021 roku.

5.

Dokonanie analizy dostępności w zakresie cyfrowym do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami oraz opracowanie harmonogramu działań na podstawie sporządzonej samooceny.

Koordynatorzy

+zespół

         Dokonanie analizy w zakresie dostępności cyfrowej.

        Przegląd deklaracji dostępności ze wskazaniem na wymagania w wymiarze cyfrowym wynikające z Ustawy.

         Stałe udoskonalanie strony internetowej i dopasowywanie jej do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami zgodnie z Ustawą o dostępności cyfrowej.

 

Pierwszy kwartał 2021 roku 

 

Realizacja w całym okresie działania/ na bieżąco.

6.

Dokonanie analizy w zakresie dostępności alternatywnej w przypadku braku możliwości zapewnienia innych wynikających z Ustawy form zapewniania dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Koordynatorzy

+zespół

Określenie zasad dostępu alternatywnego, monitoring przypadków zapewniania dostępu alternatywnego.

Pierwszy kwartał 2021 roku.

7.

Sporządzenie raportu o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Koordynatorzy

         Przygotowanie danych zbiorczych do raportu w zakresie realizacji Ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z uwzględnieniem uwag odnoszących się do istniejących przeszkód.

         Przekazanie sporządzonego raportu do zatwierdzenia Dyrektorowi ŚDS „Dworek” z Filią.

         Przekazanie sporządzonego raportu Wojewodzie Warmińsko- Mazurskiemu.

 

Pierwszy kwartał 2021 roku

Redaktor Strony BIP

 

Publikacja raportu na stronie internetowej BIP.

 

8.

Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez placówki oraz utrzymywanie dostępności w zakresie architektonicznym , cyfrowym, informacyjno-komunikacyjnym;

 

Koordynatorzy

 

Podejmowanie działań w celu zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami wynikających z Ustawy.

Realizacja w całym okresie działania/ na bieżąco.

9.

 

Realizacja przyjętego Planu działania dotyczącego przystosowania placówek do wymogów w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Koordynatorzy

+zespół

         Zapoznanie pracowników z przyjętym Planem działania oraz harmonogramem dotyczącym przystosowania placówek do wymogów w zakresie  dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami.

         Wdrożenie i monitorowanie przyjętego Planu działania oraz  harmonogramu działań na rzecz poprawy zapewniania dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Realizacja w całym okresie działania/ na bieżąco.

 

Data sporządzenia: 26.02.2021

Dokument opracowany przez Koordynatorów dostępności:

Katarzyna Oleszczuk 

Agnieszka Grzymkowska

                                                                                                                                                                                                                                                              Zatwierdził:

                                                                                                                                                                                                                        Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy "Dworek" z filią

                                                                                                                                                                                                                                                      Anna Cymler-Lewandowska

  

Środowiskowy Dom Samopomocy „Dworek” z filią posiada dwie lokalizacje:
Siedziba główna przy ulicy Jacka Kuronia 16 w Olsztynie dla 60 uczestników oraz filia przy ulicy Królowej Jadwigi 4 w Olsztynie dla 45 uczestników.

ŚDS „Dworek” z Filią ul. Jacka Kuronia 16-

Ośrodek wsparcia przy ulicy Jacka Kuronia 16 powstał w odpowiedzi na potrzeby Seniorów i ich Rodzin, mieszkańców Olsztyna i okolic, którzy potrzebują wsparcia, pragną towarzystwa, zainteresowania oraz aktywnego spędzania swego wolnego czasu. Seniorzy, uczestnicząc w zajęciach oraz treningach specjalistycznych, spotkaniach towarzyskich i integracyjnych, wyjściach do placówek kulturalnych, spacerach aktywizują się. Poprzez aktywną komunikację podtrzymują posiadane kompetencje językowe i funkcje poznawcze. Pobyt w naszym ośrodku, dzięki przyjaznej atmosferze, ciepłemu, domowemu klimatowi, zrozumieniu potrzeb staje się dla uczestników bezpieczną przystanią, miejscem odpoczynku, zabawy a zarazem okazją do spotkań, rozmów, wymiany myśli i wspomnień. Placówka oferuje wsparcie w postaci dziennego pobytu dla osób wykazujących inne, przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, ze szczególnym uwzględnieniem osób z chorobą Alzheimera i otępieniem. Podczas pobytu w Naszym Ośrodku zapewniamy opiekę wykwalifikowanego, profesjonalnego, zespołu wspierająco-aktywizującego: terapeutów, opiekunów, fizjoterapeuty, psychologa oraz pracownika socjalnego. Zespół terapeutyczny nieustannie i systematycznie podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w licznych szkoleniach, zapoznawanie się z nowatorskimi formami pracy oraz wymianę wiedzy, spostrzeżeń i doświadczeń. Współpracujemy również z rodzinami uczestników. W ramach postępowania wspierająco-aktywizującego realizujemy:
- treningi pamięciowe, polegające na przypominaniu, powtarzaniu, ćwiczeniu spostrzegawczości, uwagi i koncentracji,
- edukację prozdrowotną, realizowaną poprzez przypominanie o podstawowych zasadach higieny, propagowaniu zdrowego stylu życia, właściwej diecie itp.
- usprawnianie ruchowe, umożliwiające uczestnikom udział w prostych ćwiczeniach usprawniających motorykę małą i dużą, ćwiczeniach wydolnościowych oraz koordynacji słuchowo-ruchowej,
- wsparcie opiekuńcze - pomoc w podstawowych czynnościach życia codziennego,
- wsparcie psychologiczne realizowane między innymi poprzez terapię
kognitywną – wspomnieniową,
- muzykoterapię realizowaną poprzez wspólne śpiewanie, granie na instrumentach, słuchanie muzyki,
- spotkania integracyjne, które odbywają się zarówno w placówce jak i poza nią,
- spacery.
Realizując przynależne nam zadania kultywujemy wymianę międzypokoleniową, zapraszając do ośrodka dzieci i młodzież z zaprzyjaźnionych szkół i przedszkoli. Ośrodek wyposażony jest w profesjonalny sprzęt do usprawniania ruchowego, sprzęt pomocniczy dla seniorów i osób niepełnosprawnych. Pracownie terapeutyczne wyposażone są w nowoczesny sprzęt audiowizualny. Posiadamy również własny środek transportu, służący realizacji usługi transportowej naszych uczestników do i z ośrodka. Podczas pobytu w placówce zapewniamy ciepły, zbilansowany posiłek przygotowywany na sposób domowy. W budynku ŚDS „Dworek” z filią wszystkie pomieszczenia są dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami. Nasze oddziaływania realizowane są w oparciu o podejście holistyczne (całościowe),postrzegając człowieka jako jedność fizyczną, umysłową, intelektualną i emocjonalną. Prowadzone oddziaływania na różnych poziomach przynoszą wymierne efekty oraz przyczyniają się do podtrzymywania stanu psychofizycznego uczestników na poziomie adekwatnym do ich kondycji i funkcjonowania w życiu codziennym.


ŚDS „Dworek” z filią-Filia ul. Królowej Jadwigi 4-

Środowiskowy Dom Samopomocy „Dworek” z filią- Filia jest placówką pobytu dziennego przeznaczoną dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz  dla osób wykazujących inne, przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Bezpośrednim powodem powstania ŚDS była chęć stworzenia azylu, w którym osoby czułyby się bezpiecznie, a jednocześnie miejsca, w którym miałyby możliwość odbudowywania swoich umiejętności i możliwości. Istotą funkcjonowania ŚDS jest zasada pomocniczości. Uczestnicy dzięki współpracy z grupą podejmują nowe wyzwania, współpracując z terapeutami zyskują szansę przełamania własnych słabości czy lęków.
Funkcjonowanie ośrodka dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz dla osób wykazujących inne, przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, jest ukierunkowywane na nabywanie oraz podtrzymywanie różnorodnych umiejętności poprzez uczestniczenie w treningach i zajęciach z jednoczesnym oddziaływaniem terapeutycznym, poprzez wsparcie, aktywizację oraz motywację. Głównym celem ŚDS jest uzyskanie jak największego stopnia usamodzielnienia, w tym radzenie sobie w sferze życiowej, społecznej i rodzinnej. Powyższy cel jest realizowany poprzez stosowanie różnych form zajęć indywidualnych i grupowych, dostosowanych do potrzeb i oczekiwań oraz zmieniających się możliwości uczestnika.
Powyższy cel realizowany jest poprzez różne formy oddziaływań wspierająco-aktywizujących:
 - kulinarne- wspólne przygotowanie posiłków, planowanie zakupów i wydatków,
 - plastyczne- nauka wykonywania prac w różnych technikach plastycznych,
 - komputerowe- nauka obsługi komputera, możliwość skorzystania z internetu,
 - techniczne- nauka obsługi i wykorzystania elektronarzędzi, obróbki drewna, drobnych napraw domowych,
 - rękodzieła- nauka szycia na maszynie, szydełkowania, wyszywanie,
 - usprawnienia ruchowego.
Zapewniamy pomoc przy rozwiązywaniu problemów życia codziennego w ramach prowadzonego poradnictwa psychologicznego. Udział w treningach przygotowujących do samodzielnego życia, podjęcia pracy i samoobsługi, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych. Realizujemy zajęcia teatralne, muzykoterapię, choreoterapię, biblioterapię oraz trening pamięciowy, trening relaksacyjny. Organizujemy wspólne wycieczki i wyjazdy. Wyjścia do kina i teatru, wystawy, spacery.

1. Wymagane dokumenty:
- wniosek/ podanie o skierowanie do placówki,
- zaświadczenie lekarza psychiatry/neurologa,
- zaświadczenie lekarza rodzinnego,
- zaświadczenie o dochodach,
- wywiad środowiskowy dla osób mieszkających w Olsztynie, przeprowadzany jest u osoby zainteresowanej przez pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej- Zespół Usług Instytucjonalnych w Olsztynie,
- wywiad środowiskowy dla osób mieszkających poza Olsztynem przeprowadzany jest u osoby zainteresowanej przez pracownika socjalnego, właściwego dla miejsca zamieszkania Ośrodka Pomocy Społecznej.

2. Miejsce złożenia dokumentów:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Dział Pomocy Instytucjonalnej/
Zespół Usług Instytucjonalnych
ul. Wańkowicza 5, 10-684 Olsztyn
Tel. 89 544 11 40

W załącznikach dostępne są dokumenty do pobrania- 

zaświadczenie lekarz rodzinny

zaświadczenie lekarz psychiatra/neurolog  

Olsztyn, dn. 29.03.2021 r.

DYREKTOR

ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY „DWOREK” Z FILIĄ

OGŁASZA NABÓR NR 3/2021

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

SAMODZIELNY REFERENT w wymiarze 1/2 etatu

Wymagania niezbędne

 

 1. Do konkursu może przystąpić osoba która spełnia niżej określone warunki:
 2. jest obywatelem polskim;
 3. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 • posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku tj.:
 1. wykształcenie średnie oraz co najmniej roczne doświadczenie na stanowisku wykonującym zadania z zakresu kadr lub wykształcenie wyższe z zakresu administracji, zarządzania lub ekonomii oraz jednocześnie spełnia poniższe wymagania:
 2. wykształcenie średnie i 4 lata stażu pracy lub wykształcenie wyższe i 2 lata stażu pracy
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 1. Znajomość przepisów prawa, a w szczególności:
 • Kodeks Pracy,
 • ustawa o pracownikach samorządowych,
 • ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
 • ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby
  i macierzyństwa,
 • ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej,
 • ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • Kodeks postępowania administracyjnego,
 • przepisy wykonawcze do w/w ustaw,
 • rozporządzenie o środowiskowych domach samopomocy.

 Wymagania dodatkowe 

 1. znajomość programu PŁATNIK,
 2. biegła znajomość komputera w zakresie Microsoft Office w zakresie Word, Excel,
 3. komunikatywność, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość,

Zakres zadań:

 1. zapewnienie obsługi sekretarsko-biurowej ŚDS,
 2. rejestrowanie pism wychodzących i przychodzących w systemie MDOK,
 3. rejestrowanie i prowadzenie zbioru zarządzeń Dyrektora ŚDS,
 4. prowadzenie spraw związanych z załatwianiem skarg i wniosków wpływających do ŚDS,
 5. prowadzenie spraw kadrowych pracowników ŚDS,
 6. prowadzenie ewidencji podróży służbowych pracowników ŚDS
 7. ewidencja i rozliczanie czasu pracy pracowników ŚDS,
 8. sporządzanie sprawozdań z zakresu zatrudnienia, czasu pracy m.in do GUS,
 9. realizacja spraw związanych ze szkoleniami i kształceniem pracowników ŚDS,
 10. prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem zakładowym funduszem świadczeń socjalnych,
 11. nadzór nad funkcjonowaniem Biuletynu Informacji Publicznej,
 12. prowadzenie archiwum ŚDS,
 13. opis merytoryczny dokumentów księgowych (wydatkowych),
 14. wprowadzanie faktur wpływających do ŚDS do systemu KSAT.

Wymagane dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte naborem,
 2. list motywacyjny,
 3. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik do ogłoszenia),
 4. życiorys zawodowy – curriculum vitae,
 5. dokumenty stwierdzające posiadane kwalifikacje,
 6. kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu,
 7. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 8. zaświadczenie/oświadczenia o stanie zdrowia umożliwiające wykonywanie pracy
  na danym stanowisku,
 9. oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu rekrutacji,
 10. zaświadczenie/oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne lub oświadczenie kandydata o niekaralności,
 11. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Informacje o warunkach pracy

 1. Praca w wymiarze 1/2 etatu.
 2. Praca administracyjno-biurowa, przy komputerze.
 3. Praca w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy „Dworek” z filią przy ul. Jacka Kuronia 16, 10-166 Olsztyn.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Środowiskowym Domu Samopomocy „Dworek” z filią w Olsztynie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%. 

Pozostałe informacje

Wymagane dokumenty należy składać osobiście (można składać pocztą, liczy się data stempla pocztowego) w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Jacka Kuronia 16,
10-166 Olsztyn w zamkniętej kopercie z napisem „NABÓR  NA STANOWISKO  URZĘDNICZE: ”SAMODZIELNY REFERENT” w terminie do 12.04.2021 r. Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie lub w inny sposób niż określone w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane i podlegają zniszczeniu.

Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią  informację publiczną 
w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym, określonymi
w ogłoszeniu o naborze.

Informacja o wyniku naboru upowszechniona zostanie po przeprowadzonym naborze
w Biuletynie Informacji Publicznej Środowiskowego Domu Samopomocy „Dworek” z filią
 i na tablicy informacyjnej w ŚDS „Dworek” z filią, 10-166 Olsztyn ul. Jacka Kuronia 16.

Dokumenty złożone w aplikacji nie są zwracane. Oferty osób niezatrudnionych zostają zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru.

Oświadczenia list motywacyjny, życiorys/cv, kwestionariusz osobowy muszą być podpisane własnoręcznie.

Jeżeli w  czasie naboru wystąpią przyczyny niemożliwe do przewidzenia  na etapie ogłoszenia lub po ogłoszeniu, nabór może zostać unieważniony.

Uwaga: 

1. W toku naboru komisja wyłoni nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów, spełniających
w największym stopniu wymagania niezbędne oraz wymagania dodatkowe, spośród których wybierze najlepszego kandydata,

2. O zakwalifikowaniu do II etapu naboru – (rozmowa kwalifikacyjna), kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

                                                                                               DYREKTOR

                                                                                   Anna Cymler-Lewandowska

Olsztyn, 29.03.2021 r.

Olsztyn, dn. 29.03.2021 r.

DYREKTOR

ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY „DWOREK” Z FILIĄ

OGŁASZA NABÓR NR 3/2021

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

SAMODZIELNY REFERENT w wymiarze 1/2 etatu

Wymagania niezbędne

 

 1. Do konkursu może przystąpić osoba która spełnia niżej określone warunki:
 2. jest obywatelem polskim;
 3. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 • posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku tj.:
 1. wykształcenie średnie oraz co najmniej roczne doświadczenie na stanowisku wykonującym zadania z zakresu kadr lub wykształcenie wyższe z zakresu administracji, zarządzania lub ekonomii oraz jednocześnie spełnia poniższe wymagania:
 2. wykształcenie średnie i 4 lata stażu pracy lub wykształcenie wyższe i 2 lata stażu pracy
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 1. Znajomość przepisów prawa, a w szczególności:
 • Kodeks Pracy,
 • ustawa o pracownikach samorządowych,
 • ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
 • ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby
  i macierzyństwa,
 • ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej,
 • ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • Kodeks postępowania administracyjnego,
 • przepisy wykonawcze do w/w ustaw,
 • rozporządzenie o środowiskowych domach samopomocy.

 Wymagania dodatkowe 

 1. znajomość programu PŁATNIK,
 2. biegła znajomość komputera w zakresie Microsoft Office w zakresie Word, Excel,
 3. komunikatywność, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość,

Zakres zadań:

 1. zapewnienie obsługi sekretarsko-biurowej ŚDS,
 2. rejestrowanie pism wychodzących i przychodzących w systemie MDOK,
 3. rejestrowanie i prowadzenie zbioru zarządzeń Dyrektora ŚDS,
 4. prowadzenie spraw związanych z załatwianiem skarg i wniosków wpływających do ŚDS,
 5. prowadzenie spraw kadrowych pracowników ŚDS,
 6. prowadzenie ewidencji podróży służbowych pracowników ŚDS
 7. ewidencja i rozliczanie czasu pracy pracowników ŚDS,
 8. sporządzanie sprawozdań z zakresu zatrudnienia, czasu pracy m.in do GUS,
 9. realizacja spraw związanych ze szkoleniami i kształceniem pracowników ŚDS,
 10. prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem zakładowym funduszem świadczeń socjalnych,
 11. nadzór nad funkcjonowaniem Biuletynu Informacji Publicznej,
 12. prowadzenie archiwum ŚDS,
 13. opis merytoryczny dokumentów księgowych (wydatkowych),
 14. wprowadzanie faktur wpływających do ŚDS do systemu KSAT.

Wymagane dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte naborem,
 2. list motywacyjny,
 3. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik do ogłoszenia),
 4. życiorys zawodowy – curriculum vitae,
 5. dokumenty stwierdzające posiadane kwalifikacje,
 6. kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu,
 7. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 8. zaświadczenie/oświadczenia o stanie zdrowia umożliwiające wykonywanie pracy
  na danym stanowisku,
 9. oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu rekrutacji,
 10. zaświadczenie/oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne lub oświadczenie kandydata o niekaralności,
 11. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Informacje o warunkach pracy

 1. Praca w wymiarze 1/2 etatu.
 2. Praca administracyjno-biurowa, przy komputerze.
 3. Praca w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy „Dworek” z filią przy ul. Jacka Kuronia 16, 10-166 Olsztyn.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Środowiskowym Domu Samopomocy „Dworek” z filią w Olsztynie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%. 

Pozostałe informacje

Wymagane dokumenty należy składać osobiście (można składać pocztą, liczy się data stempla pocztowego) w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Jacka Kuronia 16,
10-166 Olsztyn w zamkniętej kopercie z napisem „NABÓR  NA STANOWISKO  URZĘDNICZE: ”SAMODZIELNY REFERENT” w terminie do 12.04.2021 r. Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie lub w inny sposób niż określone w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane i podlegają zniszczeniu.

Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią  informację publiczną 
w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym, określonymi
w ogłoszeniu o naborze.

Informacja o wyniku naboru upowszechniona zostanie po przeprowadzonym naborze
w Biuletynie Informacji Publicznej Środowiskowego Domu Samopomocy „Dworek” z filią
 i na tablicy informacyjnej w ŚDS „Dworek” z filią, 10-166 Olsztyn ul. Jacka Kuronia 16.

Dokumenty złożone w aplikacji nie są zwracane. Oferty osób niezatrudnionych zostają zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru.

Oświadczenia list motywacyjny, życiorys/cv, kwestionariusz osobowy muszą być podpisane własnoręcznie.

Jeżeli w  czasie naboru wystąpią przyczyny niemożliwe do przewidzenia  na etapie ogłoszenia lub po ogłoszeniu, nabór może zostać unieważniony.

Uwaga: 

1. W toku naboru komisja wyłoni nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów, spełniających
w największym stopniu wymagania niezbędne oraz wymagania dodatkowe, spośród których wybierze najlepszego kandydata,

2. O zakwalifikowaniu do II etapu naboru – (rozmowa kwalifikacyjna), kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

                                                                                               DYREKTOR

                                                                                   Anna Cymler-Lewandowska

Olsztyn, 29.03.2021 r.